اخبار

آبیاری زیرسطحی یک هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی کشت و صنعت مغان هدف‌گذاری شد


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: آبیاری زیرسطحی یک هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی در کشت و صنعت مغان هدفگذاری شده و مصمم هستیم تا این طرح را تا سال آینده عملیاتی کنیم.

https://www.irna.ir/news/85141086/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C