اخبار

«آب خاکستری» فرصت تحول در کشاورزی و صنعت شاهرود که از دست می‌رود


شاهرود – مجله خبری کشاورزی – سالانه میلیون‌ها لیتر فاضلاب خانگی یا آنچه از آن به «آب خاکستری» تعبیر می‌شود، در چاه‌های جذبی سرازیر می‌شود که نه تنها سودی برای مردم ندارد بلکه به زمین هم آسیب می‌رساند؛ در صورتی که بازگشت آن به چرخه تولید در کشاورزی و صنعت می‌تواند تحول بنیادین ایجاد کند.

https://www.irna.ir/news/85166437/%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF