اخبار

آب و هوای مساعد باعث ماندگاری سفیدک دروغی در مزارع سیب‌زمینی اردبیل شده است


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اردبیل با بیان اینکه آب و هوای مساعد باعث ماندگاری سفیدک دروغی سیب زمینی در مزارع استان شده است، به کشاورزان توصیه کرد در مزارع سبز و دیرکاشت همچنان توصیه‌های کارشناسان برای مقابله با سفیدک دروغی سیب‌زمینی را در دستور کار قرار دهند.

https://www.irna.ir/news/85185234/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C