اخبار

آخرین نوبت رهاسازی آب زاینده رود برای آبیاری باغ‌های غرب اصفهان انجام شد


اصفهان – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از آخرین نوبت رهاسازی بخشی از آب رودخانه زاینده رود به منظور آبیاری باغ‌های غرب استان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85223246/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86