اخبار

آزادسازی ۱۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی و جمع آوری ۲۰تُن زباله از اسلامشهر


اسلامشهر – مجله خبری کشاورزی – ۱۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی اسلامشهر که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بود، رفع تصرف و آزادسازی شد.

https://www.irna.ir/news/85221140/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87