اخبار

آلودگی‌های محیط زیستی حاشیه شهر زنجان دغدغه اصلی برای حوزه کشاورزی است


زنجان – مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: آلودگی‌های محیط زیستی حاشیه شهر زنجان به ویژه حاشیه زنجانرود دغدغه اصلی برای حوزه کشاورزی است.

https://www.irna.ir/news/85239406/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C