اخبار

آماده سازی 20000 کمباین برای برداشت گندم، جو و شلغم

آماده سازی 20000 کمباین برای برداشت گندم، جو و شلغم
تهران – مجله خبری کشاورزی – رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: با استفاده از 20 هزار و 450 دستگاه کمباین آماده برداشت غلات و کلزا در سراسر کشور هستیم.

https://www.irna.ir/news/85406601/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7