اخبار

ابلاغ طرح ساماندهی و تجمیع اراضی کشاورزی

ابلاغ طرح ساماندهی و تجمیع اراضی کشاورزی
تهران – مجله خبری کشاورزی – طرح ساماندهی، تجمیع، شناسایی و تخصیص اراضی کشاورزی پس از فوت مالک در صحن علنی شورای اسلامی اعلام شد.

https://www.irna.ir/news/85446366/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF