اخبار

اتمام عملیات اجرایی فاز دوم بندر صیادی بحرکان هندیجان


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، از اتمام عملیات اجرایی فاز دوم بندر صیادی بحرکان هندیجان خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان خرداد ماه تحویل اداره کل شیلات خوزستان می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85140120/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86