اخبار

اجرای الگوی کشت در فارس؛ راهکاری برای تامین امنیت غذایی


شیراز-مجله خبری کشاورزی-الگوی کشت مناسب می‌تواند امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین و سبب حفظ منابع طبیعی شود و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی این طرح در استان فارس در حال حاضر این پرسش مطرح است که آیا متولیان امر توانسته‌اند در اجرای الگوی کشت در فارس موفق عمل کنند؟

https://www.irna.ir/news/85206358/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C