اخبار

اجرای الگوی کشت نیازمند ارایه مشوق‌های حمایتی/ کشاورزی در ایران باید اقتصادی شود


 تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، تغییرات اقلیم و محدودیت منابع آبی اجرای الگوی کشت در کشور یک الزام است و برای این مهم باید از کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی اقتصادی حرکت کنیم که نیازمند ارایه مشوق‌های حمایتی و مالی به کشاورزان است.

https://www.irna.ir/news/85202973/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86