اخبار

اجرای توسعه کشاورزی حفاظتی، تنها راهکار تامین کننده مواد آلی خاک‌های کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات خاک و آب کشور اعلام‌کرد: باتوجه به شرایط اقلیمی، تشدید گرمای هوا و کاهش بارندگی‌ها، مهمترین راهکار تامین‌کننده مواد آلی خاک اجرای توسعه کشاورزی حفاظتی است.

https://www.irna.ir/news/85185880/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%DB%8C