اخبار

اجرای طرح آبخیزداری در ۲۳ درصد اراضی کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه برنامه دولت بر اساس سند حوزه آبخیز جلو برود، گفت: از ۱۲۵ میلیون هکتار حوزه آبخیز، حدود ۲۳ درصد آن عملیات آبخیزداری انجام شده است.

https://www.irna.ir/news/85180806/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C