اجرای طرح الگوی کشت تنظیم درآمد کشاورزان را به دنبال دارداجرای طرح الگوی کشت تنظیم درآمد کشاورزان را به دنبال دارد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با اجرای طرح الگوی کشت درآمد کشاورزان هم تنظیم شده و پایدار خواهد شد.منبع اخبار