اخبار

اجرای طرح مشترک ایران و فائو برای توسعه پرورش شتر دوکوهانه


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر بهبود، تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از توسعه پرورش شتر دوکوهانه در طرح مشترک ایران و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) جهت جلوگیری از انقراض و مردمی‌سازی آن خبرداد.منبع اخبار