اخبار

اجرای «طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت» در اصفهان مُستلزم همکاری نهادهاست


اصفهان – مجله خبری کشاورزی – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: اجرای درست و فراگیر «طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت» در این استان مُستلزم همکاری و مشارکت همه نهادهاست.

https://www.irna.ir/news/85220041/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C