اخبار

اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت ضروری است


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و در عین حال متاثر از گرد و غبار همسایگان را ضروری دانست و از به کار بستن توان این وزارتخانه متبوعش برای پاسخ به این مطالبه حاکمیتی خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85198942/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA