اخبار

اجرای پروژه‌های به‌زراعی راهکاری برای حل چالش تولید روغن در کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: اجرای پروژه‌های به‌زراعی برای حل چالش تولید روغن در کشور از اولویت‌های سازمان تات است.

https://www.irna.ir/news/85215860/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1