اخبار

اجرای ۲۰ درصد از الگوی کشت به کمک آموزش و ترویج 


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اجرایی شدن ۱۵ تا ۲۰ درصد از الگوی کشت با کمک آموزش و ترویج خبر داد و گفت: کشاورزان نخبه و پیشرو از اجرای الگوی کشت استقبال کردند.منبع اخبار