اخبار

اجرای ۲۷۰۰ پروژه تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اجرا می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85227657/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C