اخبار

اجرای ۴۴۸ طرح پایلوت تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی در سال جاری


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۴۴۸ طرح پایلوت تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی با هدف محوری “هر شهرستان یک پایلوت” تهیه و اجرا شود.

https://www.irna.ir/news/85181424/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B4%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C