اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در کشور برنامه ریزی شده‌استاجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در کشور برنامه ریزی شده‌است
بوشهر – مجله خبری کشاورزی – مجری طرح کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون ۲ چالش مهم بخش کشاورزی کشور بحران آب و فرسایش است که برای تثبیت خاک و افزایش بهره وری؛ کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری در سطح ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی اجرا می‌شود.منبع اخبار