اخبار

احیای جهاد سازندگی؛ از حرف تا عمل در دولت سیزدهم

احیای جهاد سازندگی؛ از حرف تا عمل در دولت سیزدهم
جهاد سازندگی یک نیروی مردمی برای محرومیت زدایی بود که با ادغام با جهاد کشاورزی از بین رفت، اما در سال اول دولت سیزدهم و روی کار آمدن رئیس جمهور شهید، اولویت با آن داده شد. با تأسیس شورای عالی، نهضت جهاد کشاورزی و فعالیت های آن شروع به اجرای بخشی از عدالت موعود خود در قالب خود کرد.

https://www.isna.ir/news/1403030603752/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85