اخبار

اخبار کشت برنج آخرین و جدیدترین خبر های کشت برنج

علاوه بر آن برخی از واریته ها دارای دوره خواب کوتاهی هستند و چند روز پس از برداشتن جوانه می زنند، از این رو به منظور جلوگیری از عوامل فوق الذکر خشک کردن بلافاصله پس از برداشت امری ضروری است. فساد بیولوژیک در اثر ادامه تنفس در دانه های مرطوب اتفاق می افتد. تسریع عمل تنفس که با مصرف اکسیژن و تولید دی اکسید کربن و گرما توام است، موجبات کاهش ماده خشک دانه را فراهم می سازد.

این مواد علاوه بر رشد بیشتر و بهتر برنج، به کیفیت محصول و جلوگیری از بروز بیماری ها نیز کمک می کند. برنج بعد از عبور از دریچه ورودی قابل تنظیم، وارد کردن سفید کن و توسط مارپیچ در طول دستگاه به جلو رانده می شود. برنج پس از رسیدن به توپی که دارای دو برجستگی است، به چرخش درآمده و پس از سفید شدن از دریچه خروجی تخلیه می شود. محفظه توپی سفیدکن شامل یک صفح مشبک به صورت شش ضلعی است روی سطح آن برجستگی های کوچکی قرار دارد که باعث افزایش سطح تماس و سفید شدگی برنج می شود. این قسمت ها به گونه ای ساخته شده است که هوا به راحتی در بین آنها جریان می یابد.

زراعت سیر ( پرورش و کاشت سیر)

عابدي در اصفهان با بررسي اثر سن (35، 45 و 55 روزه) روي رقم سازندگي (لاين 213) پي برد كه بيشترين عملكرد در سن نشاء 35 روزه حاصل شد و تاريخ خزانه گيري1/2 نسبت به 11/2 عملكرد بيشتري داشت. اصولاً با تأخير در کاشت بعد از يک تاريخ معين پتانسيل عملکرد بطور تصاعدي کاهش مي يابد، زيرا در زمان افزايش اشع? با تأخير در کاشت بدليل کاهش درجه حرارت از زمان گلدهي تا رسيدگي کامل قوام ژل تغيير مي يابد که اين قضيه با نتايج جوليانو 01985) مبني بر تغيير قوام در اثر درجه حرارت محيط مطابقت دارد. حيدري و همكاران طي آزمايشي در خرم آباد نشان دادند كه تاريخهاي مختلف كاشت (14/1، 28/1 و 12/2) عملكرد بيولوژيكي، عملكرد ماده خشك، تعداد پنجه و شاخص برداشت را تحت تأثير قرار مي دهد. محدثي در تنکابن اختلاف معني داري از بين 3 تاريخ کاشت 15/2،25/2 و4/3 در تغيير انداز? تاريخ کاشت تأثير معني داري روي تمام صفات اندازه گيري به استثناي ارتفاع گياه باقي گذاشت(بيرانومد و همکاران، 1379).

دیگر اخبار

میزان عملکرد برنج نسبت به سایر غله ها ثبات بیشتری دارد و زیاد دچار افت عملکرد نمی شود. میزان سوددهی برنج با توجه به عواملی همچون محل کشت، نوع رقم، کیفیت زمین زراعی، اقلیم منطقه و … می توان متغیر باشد اما به طور متوسط می توان 50 درصد سود در هر دوره کشت به دست آورد. يکي از راهکارهاي موجود براي کاهش مصرف آب در کشت برنج تغيير روش مرسوم آبياري غرقاب دائم به روش آبياري تناوبي با دور مناسب آن رقم مي باشد.

راه‌اندازی اتاق اصناف کشاورزی در قزوین

با تأخير در برداشت کيفيت برنج خيلي کم مي شود که اين کاهش بر اثر تغيير در ترکيبات دانه از طريق دما، رطوبت، آفات و حشرات حاصل مي گردد. در ميان عوامل فوق، دما و طول روز نقش مهمتري در اين زمينه تحت شرايط کشت آبي دارند. اين نکته مورد قبول همگان است که به طور کلي با افزايش دما از طول دور? نمو کاسته مي شود، زيرا تجمع حرارت مورد نياز گياه براي تکميل سيکل حياتي در مدت زمان کوتاهتري تأمين مي گردد. همچنين تنش حرارتي به طور مستقيم و يا از طريق اعمال تنش رطوبتي بر تعادل هورمون گياه تأثير گذاشته و موجب تسريع نمو گياه مي شود. گروه تجارت مواد غذایی کِیلَن مسئولیت اجتماعی خود را از سال 1381 آغاز کرد؛ هدف ما عرضه محصولات مرغوب ، به قیمت واقعی و به دور از واسطه برای مشتریان گرامی می باشد.

سم پاشی در مزرعه به منظور جلوگیری از آفات و علف هرز انجام می شود. اگر خاکهای غرقاب شده خشک شوند و مجددا غرقاب شوند, بخشی از کود ازته به صورت گاز به هوا متصاعد می شود. agriculture-na.ir فاصله کاشت مناسب باعث می شود که نور کافی به برگهای پایینی بوته ها برسد. برای خورد کردن خاک شالیزار در دو مرحله با استفاده از دستگاه روتیواتور شالیزار را شخم میزنند.