اخبار

ادامه اعتراض تراکتوری در جنوب کرمان؛ کشاورزان از قاچاقچیان جدا شوند


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- ساماندهی عرضه سوخت تراکتورها در جنوب کرمان سبب بروز برخی اعتراض ها شده و این درحالی است که مسئولان می گویند کشاورزان قرار نیست آسیب ببینند یا سوختشان محدود شود، بلکه هدف مقابله با سودجویان و قاچاقچیان است.

https://www.irna.ir/news/85163359/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7