اخبار

اراده قوی دولت سیزدهم برای توسعه سواحل مَکُران


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – عضو هیات عامل، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه سواحل مَکُران اقدامات خوبی انجام شده است و دولت سیزدهم نسبت به توسعه این منطقه اراده قوی دارد.

https://www.irna.ir/news/85187987/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86