اخبار

استاندار: احیای کریدور شمال – جنوب فرصت تاریخی برای مازندران است


نوشهر- مجله خبری کشاورزی- استاندار مازندران گفت: با توجه به ظرفیت های موجود استان و فرصت ایحاد کرده، تحقق و احیای کریدور شمال – جنوب اراده محکم می خواهد و یک فرصت تاریخی برای این استان است که در حال شکل گیری است.

https://www.irna.ir/news/85169247/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86