اخبار

استاندار تهران: تثبیت قیمت مرغ/ جوجه ریزی به حد کافی انجام شده است

استاندار تهران: تثبیت قیمت مرغ/ جوجه ریزی به حد کافی انجام شده است
تهران بزرگ – مجله خبری کشاورزی – استاندار تهران با بیان اینکه جوجه ریزی به حد تعادل و کافی انجام شده است، گفت: اکنون شاهد تثبیت و کاهش قیمت مرغ در بازار استان و پایتخت هستیم.

https://www.irna.ir/news/85376751/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87