اخبار

استاندار: نقاط صنعتی و کشاورزی برای اجرای طرح‌های تولیدی هرمزگان مشخص شود


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی -؛استاندار هرمزگان، با تاکید بر استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی گفت: لکه‌های صنعتی و کشاورزی جهت اجرای طرح‌های تولیدی در استان مشخص شود.

https://www.irna.ir/news/85177021/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86