اخبار

استان بوشهر در تامین گندم مصرفی خودکفا شد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل غله استان بوشهر گفت: نیاز گندم مصرفی این استان ۹۶ هزار تن است که با افزایش ۶ برابری خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال زراعی جاری ؛ در این زمینه خودکفا شده ایم .

https://www.irna.ir/news/85134510/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF