اخبار

استان سمنان در زمینه تامین گوشت مرغ کمبودی ندارد


سمنان- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به فعالیت ۴۹۹ واحد در بخش صنعت طیور، گفت: هیچ کمبودی در زمینه عرضه گوشت مرغ در واحدهای توزیعی استان وجود ندارد.

https://www.irna.ir/news/85164435/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF