اخبار

استفاده از داده‌های هواشناسی در بخش کشاورزی یک ضرورت است


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی از انجام تحقیقاتی برای تهیه مدل پیش آگاهی در مزارع بر اساس داده‌های هواشناسی خبر داد و گفت: استفاده از داده ها و اطلاعات هواشناسی برای جلوگیری از اثرات مخرب و خسارت‌زای زیستی یک ضرورت جدی است.

https://www.irna.ir/news/85167127/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA