اخبار

استفاده از فناوری نانو در حوزه کشاورزی برای افزایش سطح رفاه مردم


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر ضرورت استفاده از فناوری نانو در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: در فناوری‌های نانو باید به افزایش اقتدار ملی، حل مشکلات اولویت‌دار کشور و افزایش سطح رفاه و ارتقای زندگی مردم توجه شود.

https://www.irna.ir/news/85201253/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85