اصلاح الگوی کشت باید به سود کشاورز منجر شوداصلاح الگوی کشت باید به سود کشاورز منجر شود
ارومیه – مجله خبری کشاورزی – دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: اصلاح الگوی کشت برای احیای دریاچه باید منجر به سود اقتصادی و معیشتی برای کشاورزان باشد.منبع اخبار