اخبار

اعزام ناظرین بهداشتی سازمان دامپزشکی به کشورهای صادرکننده گوشت به ایران


تهران – مجله خبری کشاورزی – سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: وزیر جهاد کشاورزی با اعزام ناظرین بهداشتی سازمان دامپزشکی به کشورهای صادرکننده گوشت به ایران موافقت کرد.

https://www.irna.ir/news/85158731/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA