اخبار

اعضای کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدند

اعضای کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهریکی معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی و هوشنگ محمدی اطلاعیه‌های جداگانه‌ای صادر کردند. معاون وزیر کشاورزی. مدیریت و توسعه منابع، علی رضا مهاجر، معاون امور کشاورزی، سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ابراهیم حسن نژاد، معاون امور تولیدات دامی، سیدجمطبی خیامنکوی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. سازمان ترویج، عباسعلی نوبخت، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آب کشور، سید حسین حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، مهدی برومندی به عنوان معاون امور باغبانی و حسن قاسمی، مدیرعامل دفتر برنامه و بودجه به عنوان اعضای کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی.

این احکام بر اساس بند (ج) ماده (7) قانون اساسی سازمان پدافند غیرعامل کشور و با عنایت به ضرورت تشکیل کمیته پدافند غیرعامل به عنوان اصلی ترین نهاد سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کشور صادر شده است. وزارت مربوطه و اهمیت نقش آن در دستیابی به اهداف عالی.

مشارکت فعال در اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل کشور و سند امنیت زیستی مربوطه از مهمترین انتظارات است.

https://www.irna.ir/news/85489749/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF