اخبار

اعلام لیست قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- چهارمین و پنجمین لیست قیمت ارزی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی منتشر شد.

https://www.irna.ir/news/85150190/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C