اخبار

اعلام موضوعات پژوهشی حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا در حوزه کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- موضوعات پژوهشی دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران (INSF)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه کشاورزی و در زمینه حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا مؤسسات و مراکز استانی اعلام شد.منبع اخبار