اخبار

افتتاح سیلوی 100 هزار تنی گرمسار طی سه ماه آینده توسط رئیس جمهور

افتتاح سیلوی 100 هزار تنی گرمسار طی سه ماه آینده توسط رئیس جمهور
سمنان – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی گفت: برداشت 100 هزار تنی گندم در شهرستان کارسار حداکثر طی سه ماه آینده توسط شخص رئیس جمهور آغاز می شود.

https://www.irna.ir/news/85448770/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3