افراد بومی در اولویت گرفتن زمین برای طرح های کشاورزی هستندافراد بومی در اولویت گرفتن زمین برای طرح های کشاورزی هستند
قزوین – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: افراد بومی در اولویت گرفتن اراضی برای اجرای طرح های کشاورزی از جمله در زمینه باغبانی هستند.منبع اخبار