اخبار

افزایش بهره‌وری و درآمد عشایر با اجرای طرح تولید قراردادی


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: با اجرای طرح تولید قراردادی هم درآمد و هم بهره‌وری تولیدات عشایر کشور افزایش می‌یابد.

https://www.irna.ir/news/85224946/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C