اخبار

افزایش تولید لبنیات در گرو افزایش سرمایه‌ گذاری و سرانه مصرف


تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: توسعه صنایع لبنی و رشد تولیدات در گرو افزایش سرانه مصرف است که باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود.

https://www.irna.ir/news/85166175/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81