اخبار

افزایش ظرفیت تولید نهال در جنوب کرمان

افزایش ظرفیت تولید نهال در جنوب کرمان
جیرفت مجله خبری کشاورزی – مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از افزایش ظرفیت تولید نهال طی سال جاری خبر داد و گفت: روند گلکاری و آماده سازی برای تولید نهال در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سال 1403 از 15 نهالستان در جنوب استان آغاز شد.

https://www.irna.ir/news/85444924/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA