اخبار

افزایش قیمت خرید توافقی برنج پرمحصول در مازندران


ساری- مجله خبری کشاورزی- قیمت خرید توافقی برنج ارقام پرمحصول مازندران شامل ندا و شیرودی افزایش یافت.

https://www.irna.ir/news/85188889/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

احیای اتاق‌های تکنولوژی در مدارس ابتدایی استان سمنان آموزش 118.