اخبار

افزایش ۴۰ درصدی تولید گندم به نسبت متوسط ۱۰ سال گذشته در مازندران


ساری- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت که افزایش ۴۰ درصدی تولیدی تولید گندم در سال زراعی سال جاری نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته با پایان برداشت گندم در مزارع پایین دست استان رقم خورد.

https://www.irna.ir/news/85168473/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86