اخبار

افزون بر یک هزار میلیارد ریال کلزا از کشاورزان کردستانی خریداری شد


سنندج-مجله خبری کشاورزی- نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان گفت: ارزش کلزای خریداری شده از کلزاکاران استان با نرخ تضمینی یک هزار و ۲۰۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.

https://www.irna.ir/news/85186456/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C