اخبار

افزون بر ۹۷ هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان در کردستان خریداری شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان گفت: از ابتدای فصل برداشت ( ۱۰ تیر) تا ۲۰ تیرماه سال جاری، ۹۷ هزار و ۶۶۲ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به طور تضمینی خریداری شد.

https://www.irna.ir/news/85167504/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B9%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C