اخبار

افزون بر ۹۹۵ هزار تن گندم در کردستان خریداری شد


سنندج-مجله خبری کشاورزی- نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان گفت:  از ابتدای فصل برداشت(۱۰ تیر) تا ۲۲ مرداد سال جاری ۹۹۵ هزار و ۶۴ تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان به طور تضمینی خریداری شد.

https://www.irna.ir/news/85198235/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B9%DB%B9%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF