اخبار

اقتصادی تر شدن کشت برنج از مزیت های ساخت کمباین برداشت برنج در کشور کشاورزان پرس

وی افزود با بهره‌گیری از مکانیزاسیون در کشت برنج، شاهد افزایش 5 درصدی عملکرد این محصول خواهیم بود. و کشاورزان از بذر برنج مورد نظر در شالیزار نشا انجام میدهند. می توانید در زمان عرضه فراوان محصول، برنج با کیفیت و قیمت مناسب را به صورت عمده خریداری نمایید.

تمایل به پرورش برنج کشت دوم در برخی مناطق موجب شده است که کشاورزان چاه های غیر مجاز در زمین های خود حفر کنند و منابع آب زیر زمینی بیش از حد مصرف شود. همه ی زمین های کشاورزی قابلیت کاشت برنج کشت دوم را ندارند. ۱۰ روز پس از نشاء کاری بعد از استقرار گیاهچه های برنج حدود ۳۰۰ عدد جوجه اردک در شالیزار رها می کنند که از علف های هرز تغذیه می کنند و از رشد و ازدیاد آنها جلوگیری می کنند. به طور معمول برای برداشت برنج به روش دستی و سنتی از ابزار مخصوصی به نام داس که به آن «داره» نیز گفته می شود، استفاده می‌گردد. این وسیله دندانه های اره ای شکل و با لبه های تیز و باریک دارد و ممکن است برای افراد آماتور خطرناک باشد. به همین جهت بهتر است افرادی که کار با آن را بلد هستند از آن استفاده کنند.

پایان برداشت برنج در گیلان/ ۱۷۵ هزار هکتار مکانیزه برداشت شد

مقدار خروجی برنج از طریق تنظیم دریچه خروجی برنج انجام شده و برای این منظور از یک سری وزنه هایی استفاده می شود. هر چه میزان وزنه بر روی دریچه خروجی بیشتر باشد، مدت زمانی باقی ماندن برنج در داخل محفظه سفید کن بیشتر شده و برنج بیشتر سفید تر می شود. ماشین های پوست کن مخلوطی از برنج قهوه ای سالم و شکسته، شلتوک پوست نکنده، پوست و مواد اضافی دیگر تولید می کند. پوسته و سایر مواد خارجی در ماشین پوست کن از شلتوک و برنج قهوه ای جدا می شود.

در واقـع در ایـن سیـستم آن چـه که به عنوان واحد کاه پران در خرمنکوب پرتـابی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، حـذف مـی گردد و در نتیجه سیستم از ساختمان ساده تري برخوردار می باشد. کاه ها در قسمت انتهـایی کوبنده و توسط یک پروانه پرتاب کننده به خارج از خرمنکوب پرتاب می شود. دانه ها در قسمت پـایین الـک هـا داخـل محفظـه مـارپیچ مـی ریزنـد و سـپس agriculture-na.ir مارپیچ دانه ها را براي کیسه گیري بـه خـارج از خرمنکـوب هـدایت می کند. در ایـن نـوع خرمنکوب ممکن است از یک الواتور برگشت دهنده خوشه هاي نکوبیده به واحـد کوبنـده استفاده شود. میزان ضایعات حاصل از خرمن کوبی به ویژه ضایعات مربوط به شکستگی و پوست شـدن شلتوک با این دستگاه در مقایسه با خرمنکـوب دسـتی و حتـی تراکتـوري جریـان محـوري بالاست.

را با این مناسبت هماهنگ کرده و شما را به تماشای تصاویر تلاش و کوشش کشاورزان گیلانی دعوت می کنیم. آفت ساقه خوار 2 تا 3 نسل دارد که تخم­گذاری نسل اول در خزانه و اوایل انتقال نشاء به مزرعه شروع می­شود و تا پایان نشاءکاری ادامه دارد. سموم شیمیایی مصرفی در داخل گیاه و یا محصول نفوذ کرده و بسته به دوره ماندگاری از یک تا چند هفته در داخل بافت ماندگاری دارند. بذر این برنج گرم است و با بذر سرد طارم که در کشت اول پرورش داده می شود تفاوت دارد. بنابراین زمین توانایی کشت محصول خوب را پس از مدتی از دست می دهد. ۲۴ ساعت بعد از قطع ساقه های برنج جمع آوری و خرمن کوبی انجام می گیرد.

زمان مناسب برداشت برنج در گیلان

در برداشت دستی، کارگران با استفاده از چاقوهای تیز، بوته های برنج را از شالیزارهای برنج جمع آوری می کنند. برداشت مکانیکی را می توان با استفاده از ماشین‌هایی انجام داد که تمامی عملیات‌ها مانند برش، خرمنکوبی و تمیز کردن را با هم ترکیب می‌کنند. بررسی ها نشان داد که یکی از فاکتور های موثر بر کیفیت تبدیل برنج درجه پوست کنی در پوست کن های غلتک لاستیکی است. تنظیم نامناسب فاصله بین دو غلتک باعث افزایش درصد شکست برنج قهوه ای و یا کاهش ظرفیت پوست کنی ماشین می شود. نتایج تحقیقات به عمل آمده در مورد مناسب ترین فاصله بین دو غلتک برای ارقام با رطوبت های متفاوت نشان داد که شاخص پوست کنی و درصد خرد برنج قهوه ای بین ارقام اختلاف معنی داری بین ارقام مختلف وجود دارد. همچنین بررسی ها نشان داد که در شرایط یکسان، پوست کن غلتک لاستیکی از میزان خرده برنج کمتری در مقایسه با پوست کن تیغه ای برخوردار است.