اخبار

البته توسعه زیرساخت آبیاری بسیار گران است مجله خبری کشاورزی

در این زمینه نیز برای مقایسه عملکرد محصولات مشترک زراعی در دو استان شمالی ایران و کشور هلند از آمارهای گزارش سال 1397 وزارت جهاد کشاورزی برای دو استان شمالی و گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران برای بررسی وضعیت هلند بهره گرفته شده است.در این بخش به جای مقادیر تولید، بهترین شاخص برای سنجش میزان تولیدات، شاخص عملکرد تولید در واحد سطح است که هم سطح فناوری و دانش و هم سطح بهرهوری را بیان میکند. بعد از تجزیه و تحلیل دستور لازم برای عملکرد مناسب ارسال خواهد شد. اما برای دستیابی به تعادل بین سطح عملکرد ، ثبات غذا و حفاظت از محیط زیست ، لازم است مشوق های مناسبی وجود داشته باشد که دامداری را تشویق کند. با توجه به اینکه سنجه­ها در مقیاس های متفاوتی محاسبه می شوند، بنابراین لازم است که آنها به یک مقیاس تبدیل شوند. فلفل سبز از اواسط خرداد شروع به ثمر دهی می کند و تا پایان پاییز می تواند محصول تولید کند.

بلایای طبیعی از این جمله اند. اکنون بسیاری از گیاهان در دنیا با این روش تولید میشوند و آن را به بخش مهمی از کشاورزی مدرن تبدیل کرده است. در این میان مصرف کنندهها به دو گروه انسان و غیر انسان (دام) تقسیم میشوند. در میان محصولات وارداتی کشاورزی محصولات زراعی با سهم 71 دردصدی در صدر قرار دارند. یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک مؤسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی، وجه مشترک میان غالب این مدلها است و در نتیجه، یک نقطه مشترک و وجه تمایز با قراردادهای افراد حقیقی ایجاد میکند. ساختار غیر متمرکز منحصربهفرد بلاکچین، تولید محصولات و روشهای تأیید شده برای ایجاد محصولات برتر را تضمین میکند. بنابراین گزارش بخش کشاورزی ایران همچنین در تولید دیگر کالاهای اصلی بخش کشاورزی کارنامه موفقی دارد به طوری که با تولید سالانه دو میلیون و 200 هزار تن گوشت مرغ جزو هفت کشور برتر تولید کننده دنیاست.

نمی­توانید همانگونه که محصولات کم ارزش خود را بسته­ بندی و حمل می کنید، همانگونه با محصولات ارزشمند خود رفتار کنید. پیشنهاد میکنیم پرورش صنوبر را با خرید نهال آن شروع کنید و این نهالها را اوایل فروردین ماه بکارید. ازآنجاییکه پرورش صنوبر این روزها طرفدار پیدا کرده است، میتوانید تمام وقت خود را به تولید و فروش نهالهای صنوبر اختصاص دهید، گرچه معضل تأمین آب در ایران جدی است و نیاز است که از دارابودن منبع آب مناسب و دائمی اطمینان حاصل کنید، صنوبر همچنان گزینه خوبی است. درآمد حاصل از تولید محصول نیز باید سه نیاز اساسی را پوشش دهد: گذران معیشتی خانوار زارع، پرداخت بدهی (بانک و بخش خصوصی) و تمهید مقدمات تولید آتی. لازم به یادآوری است: مسئولیت کمیته کشاورزی دفتر مطالعات زیربنایی مجلس تا پیش از این بر عهده دکتر علی نسیمی (دکترای اقتصاد کشاورزی از آلمان) بود که اخیرا همزمان با روز عاشورا جان به جانآفرین تسلیم کرد و این گزارش نیز مدیون تلاشهای او میباشد.

روند افزایش تولید موجب شده است تا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی داﺧﻠـﻲ ﻛﺸـﻮر، و خودکفایی در محصولاتی چون گندم، شکر، مرغ، تخم مرغ لبنیات (به ویژه پنیر) و بهبود چشمگیر ضریب خوداتکایی در سایر محصولات، به واسطه ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﻲ، رشد به کارگیری ﻓﻨﺎوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ ۲۳۹ درﺻﺪ رﺷﺪ از ۳۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ۱۱۱ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻـﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ محصولات کشاورزی از ﺣﺪود ۱۳ دﻻر در ﺳﺎل ۱۳۵۶ ﺑﻪ ۷۱ دﻻر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۷برسد؛ به عبارتی دیگر ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ بیش از ۱۰ برابر شده و از ۴۴۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ۵۵۰۴ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رسیده است. ﻋﻼوه ﺑﺮ این، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ۲۰ ﻫﺰار واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ به جامعه عشایری، اﺣﺪاث راه از ۴۷۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ۱۳۵۶ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۵۰۰۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ۱۳۹۷ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

با اینکه فلفل سبز یکی از پرسودترین محصولات گلخانه ای است، نیاز به فضای بزرگی ندارد تا رشد و پرورش یابد و در فضایی به ابعاد یک جعبه موز هم میتوانید فلفل دلمه ای بکارید. فلفل سبز که به فلفل شیرین نیز معروف است دارای خواص فراوانی است. محدودیت منابع آب در کشور و همچنین محدودیت خاک و قابل توجه نبودن میزان اراضی قابل کشت نیز ضرورت گام برداشتن به سمت کشاورزی مدرن و علمی در کشور را بیش از پیش نمایان کرده است. بنابر گزارش فائو و بر اساس اعلام معاون وزیر کشاورزی در امور دام، درصد خوداتکایی تولید شیر در کشور در سال قبل 108 درصد بوده است که این روند در سال جاری نیز ادامه دارد. تحریم ها بر رشد بخش کشاورزی ایران نیز تاثیر منفی می گذارد. تحریم آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم دو مانع مهم توسعه صنعت لبنیات در ایران است. در بخش شیر و لبنیات نیز علاوه بر خود کفایی در تولید، صادرات داریم به طوری که در سال قبل 10 میلیون و 200 هزار تن لبنیات در کشور تولید و 804 هزار تن از این میزان تولید به کشورهای همسایه صادر شد.

از هنگام ورود غازان خان در سال ۷۰۰ هجری قمری کتابی به اسم کتاب در علم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس می باشد، به جا مانده است که در سال ۱۳۲۳ هجری قمری توسط عبدالغفار نجم الدوله با چاپ سنگی انتشار یافته است. پایگاه شاخص های اساسی علم بر اساس میزان استنادهای دریافتی یا اثرگذاری مقالاتی که توسط دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی صورت می گیرد، آنهایی که به لحاظ حجم استنادهای دریافتی در مجموع یک درصد برترها قرار گرفته باشند را معرفی می کند. از این رو بانک کشاورزی نیز در میان بانک های دیگر از این نوع خدمات رسانی به مشتریان خود استفاده می کند تا مشتریان بتوانند از خدمات غیرحضوری این بانک استفاده نمایند. نکته ی دیگر ساخت گلخانه است که بتوان در آن گل و گیاهان زینتی پرورش داد. انجام پوششهای دولایه در اسکلتهای سولهای که ستون کمتری دارند راحتتر است. یکی از جنبههای سرعت بخشیدن به تغییرات صنعتی در هر حوزهای، دیجیتالیزه شدن آن است؛ یعنی امکان انجام کارها با سختافزار و اعمال دستورات لازم با نرمافزارهای مربوطه که این فرآیند بهخصوص در کشورهای توسعهنیافته و درحالتوسعه، گسترش کمی پیدا کرده است.

در این مدت اگرچه جمعیت کشور با ۱۳۲ درﺻﺪ رشد از ﺣﺪود ۳۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۸۱ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ بالغ شده است، لیکن تولیدات کشاورزی با رشد ۳۶۸ درصدی از رشد جمعیت سایت agriculture-na پیشی گرفته است. در همین مدت ۳۹۰ هزار هکتار از جنگل های خارج از شمال نیز احیا شده است. ایران به عنوان یکی از قدرت های کشاورزی منطقه مدت هاست که در پی خودکفایی در زمینه مواد غذایی است اما با وجود قابلیت های زمین و منابع آبی این کشور، هنوز نتوانسته به هدف خود دست یابد. اما در روش هوشمند کوددهی، مواد مغذی به خوبی جذب گیاهان میشوند و بازده محصولات نیز بالاتر میرود. کشاورزی صنعتی با نسبت آیش کم (سالهایی که یک زمین شخم شده و چیزی در آن کاشته نشدهاست)، استفاده بیشتر از نهادهها مانند سرمایه و نیروی کار، و باردهی بالاتر محصول در واحد سطح زمین مشخص میشود. بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی مسئله جدیدی است وآگاهی ها به ویژه در مورد قطعات کوچک شالیزارها بسیار کم میباشد. به دلیل محدودیت منابع، به ویژه محدودیت منابع آب که حکایت از کاهش بیش از ۷۰ درصدی سرانه آب تجدید پذیر در نیم قرن گذشته دارد، رشد بخش کشاورزی را در ۴۰ سال گذشته بایستی عمدتا مرهون تدابیر مدیریتی در ارتقای بهره وری، به ویژه بهره وری آب کشاورزی که اکنون به بیش از ۴۲ درصد رسیده و به ازای هر متر مکعب آب ۱۲۲۰ گرم محصول تولید می شود، توسعه امور زیر بنایی، استفاده از دانش و فنآوری نوین و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه دانست؛ چنان که به رغم کاهش بارش و منابع آب، مجموعه تدابیر موجب رشد چشمگیر تولیدات کشاورزی شده است.

با وجود این اقدامات بر پایه آمارها در پنج سال اخیر راندمان آبی استان اصفهان تنها ۵۲ درصد افزایش یافته است که البته در مقایسه با میانگین جهانی که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است فاصله دارد. زعفران بهعنوان یک محصول لوکس، صادراتی و گرانقیمت اخیراً در شرایط گلخانهای کشت و محصول آن با راندمان قابلقبول برداشت شده است. باید تأکید کرد که میزان ضایعات میوه در ایران بین ۱۵ تا ۳۲ درصد و همین رقم در بلژیک یک دهم درصد است. راه حلهای هوش مصنوعی این پتانسیل را دارند که چالشهایی که کشاورزان با آن درگیر هستند، از جمله تغییرات آب و هوایی ، آلودگی آفات و علفهای هرز که باعث کاهش بازدهی میشود را حل کنند. به همین دلیل، کاشت صنوبر در شمال رواج زیادی دارد و از جمله پرسودترین محصول کشاورزی در شمال محسوب میشود. صنوبر در مقابل سرما بسیار مقاوم است و در نتیجه در قسمتهای مختلف کشور رشد میکند. اگر چه به سرما مقاوم است اما در برابر یخ زدگی باید محافظت شود. هر چند بوتهی به لیمو در برابر سرما مقاوم است، اما در برابر یخزدگی باید از آن محافطت شود.

اعمال مجدد تحریمهای هستهای آمریکا در نوامبر 2018 و تشدید تحریمها در ماه می 2019 موجب محدود شدن فرصت رشد تجارت کشاورزی میشود. تشدید تحریمها موجب شد سال ۱۳۹۸ سالی سخت برای بازار محصولات کشاورزی ایران باشد و این واقعیت در مصرف برخی کالاها مثل شکر، گوشت، روغن پالم، پنبه و شیر مشهود بود. گیاهان دارویی مثل زعفران، به لیمو، نعناع، زوفا، شیرین بیان، شوید، زیره و شنبلیله جزو محصولات کشاورزی زود بازده به حساب می آیند. کاشت و برداشت سبزیجات در محیط گلخانه ای موجب شده تا به محصولات کشاورزی پر بازده تبدیل شود. براساس آمارهای وزارت کشاورزی هلند، از صادرات 9090.3.3 میلیارد یوروی بخش کشاورزی این کشور در سال 2018، حدود 47.6 میلیارد یورو آن مربوط به 6 قلم از کالاها شامل حدود 9.2 میلیارد یورو آن مربوط به صادرات گل و گیاهان زینتی، 9.2 میلیارد یورو مربوط به ماشینآلات و کودهای کشاورزی، 8.5 میلیارد یورو مربوط به لبنیات و تخممرغ،8.1 میلیارد یورو مربوط به گوشت، 6.6 میلیارد یورو مربوط به سبزیجات و 6 میلیارد یورو آن نیز مربوط به صادرات میوه است.

محصولات گلخانه ای جزو گیاهان زود بازده به شمار می آیند. شاید مهمترین تفاوت بین این دسته بندی ها مربوط به شیوه ای است که کشاورزان خود و نقششان را می بینند . شاید برای شما جالب باشد بدانید صنوبر نیز بهعنوان یکی از پرسودترین محصول کشاورزی در ایران قلمداد میشود. روند ذخیره گندم نیز در سالهای اخیر صعودی بوده و تنها در دوره 16-2015 از مقدار 8/ 7 میلیون برای دوره قبلی (15-2014) به 1/ 7 میلیون تن رسید. با انتخاب مجری برای طرح های مختلف محصولات کشاورزی مانند دانه های روغنی و برنج نیز برنامه ریزیهای چند ساله برای خودکفایی در تولید این محصولات صورت گرفته است، به طوری که در سال قبل با تولید حدود 2 میلیون تن شکر در این محصول به خودکفایی رسیدیم.

در نتیجه افزایش تولید نیشکر از ۶۸۰ هزار تن به بیش از ۷.۵ میلیون تن و افزایش تولید چغندر قند از ۴ میلیون تن به بیش از ۸ میلیون تن، تولید قند و شکر نیز از ۶۳۰ هزار تن به بیش از ۲ میلیون تن رسیده و کشور در آستانه خوداتکایی قرار گرفته است. با استفاده از فنآوری های نوین در ۴ دهه اخیر عملیات مبارزه با آفات عمومی و همگانی ۲۶۵ درصد رشد کرده و از حدود ۵۵۰ هزار هکتار به حدود ۲ میلیون هکتار رسیده است. این بانک به منظور حفظ خوداتکایی از اوایل دهه 70 هجری شمسی با حضور موثر در مراکز پولی و مالی کشور و توسعه خدمات شعب شهری خود تلاش کرده است تا از منابع موجود در مراکز تجاری نیز به نفع توسعه بخش کشاورزی بهره جوید. حتی سختترین تحریمهایی که این کرهخاکی تا بهحال به خود دیده نیز نتوانست جذابیت این سرمایه افیونمانند را کم کند، اما اخیرا کشور با پدیدهای روبهرو شده به نام کرونا که بهطور جدی احساس نیاز به یک صنعت درآمدزای پایدار را فهم میکند. یکی از مسائلی که کشاورزان را به سمت کشت های گلخانه ای کشانده مسئله ی کم آبی ست.

داشتن دست برتر در تولیدات غذایی و کالاهای استراتژیک می تواند به عنوان برگ برنده و ابزاری برای افزایش قدرت سیاسی کشور نیز به حساب آید، نکته ای که البته عزم و تدبیر مسئولین و نگاه بلندمدت استراتژیست های اجرایی را می طلبد. به رغم این که رشد تولید این سه محصول، تا سال 1402 بیشتر از رشد تقاضا خواهد بود، به نظر ما ایران همچنان واردکننده خالص ذرت و جو باقی می ماند و فقط گندم است که تولید آن از تقاضا بیشتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به رغم ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎیی که بخش کشاورزی تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به آن ها مبتلا بوده، نظیر ساختار سنتی، محرومیت و عدم توسعه مناطق روستایی، و همچنین بروز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻫﺎی متناوب و کاهش فزاینده منابع آب در ۴۰ سال گذشته، ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در فاصله سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷ از ۲۶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧشان از اﻫﺘﻤﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و برخورداری از حمایت و توسعه همه جانبه در بخش کشاورزی است. از جمله خدمات زیر بنایی دولت ها بعد از انقلاب اسلامی ایران ارایه خدمات پیشگیری و درمانی دام و طیور به ویژه از طریق بخش خصوصی بوده است.

انسان در طی قرن اخیر با کمک فن آوریهای نوین و با اتکا به منابع طبیعی ارزان قیمت، بوبژه سوخت های فسیلی در زمینه تامین غذای جمعیت روز افزون جهان به پیشرفت­های شگرفی نایل آمده است. بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز که تحت عنوان «تحلیل طرحهای عمرانی بخش کشاورزی» منتشر شده آمده است: بخش کشاورزی تامین کننده 7/13 درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت 1376) ، یک پنجم اشتغال کشور، 23 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، 82 درصد از غذای مصرفی کشور و 90 درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی است و با وجود نوسان سیاستهای چندین دهه اخیر، این بخش توانسته است ضمن تقویت سایر بخشهای اقتصادی با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز ظرفیتهای نوینی را ارائه دهد. اقتصاد کشاورزی رشتهای است که مفاهیم علمی اقتصاد در آن کاربردی شده تا موضوعات اقتصادی بخش کشاورزی در چارچوب نظریه و مبانی اندیشهای علم اقتصاد نظم و قاعده پذیرد و در کنار مباحث دیگری مانند موضوعات فنی، اقلیمی، سلامت و بهداشتی در پیوند و تعامل با یکدیگر به توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک کند.

به گزارش “راهبرد معاصر”؛ بر اساس سند چشمانداز 20 ساله در افق 1404 و برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (94-1390)، تأمین نیازهای اساسی کشاورزی، برخورداری از سلامت و امنیت غذایی، رفاه و تامین اجتماعی، دستیابی به فرصت های برابر و توزیع مناسب در آمد در میان خانوارها و بهره مندی از محیط زیست مناسب و توسعه پایدار از جمله مواردی است که در بخش کشاورزی و توسعه روستایی به آن تاکید شده است. زعفران هم در همان اولین سال کشت به بار می نشیند و در سالهای بعد چند برابر محصول اولیه را تولید می کند از همین رو جزو محصولات گیاهی زود بازده به شمار می آید.

سامانه های نوین آبیاری به عنوان یکی از زیرساخت های افزایش بهره وری آب در زراعت مورد حمایت بوده و از این رو از اراضی تحت سامانه ها از حدود ۳۷ هزار هکتار در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. سطح کل اراضی تحت عملیات شبکه های فرعی زهکشی و آبیاری از ۱۴۰ هزار هکتار به بیش از ۱.۱ میلیون هکتار افزایش یافته است. همان طور که در تصویر زیر مشخص است در هر رده سازمانی با افزایش سابقه کاری، درآمد و حقوق مهندس کشاورزی نیز افزایش می یابد. میزان تولید برنج نیز در مقایسه با سال های گذشته بیشتر بوده اما همواره سهام جهانی غلات رو به کاهش است.